zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 21.10.2020
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Nowa gospodarka odpadami / Informacja z oficjalnej strony internetowej UG w Chorkówce

 "Nowa gospodarka odpadami" / autor: UG CHORKÓWKA

 

Szanowni Państwo!

"W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy tej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to spowodować „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na dzikie wysypiska śmieci, a nam mieszkańcom, uświadomić jak ważne jest segregowanie  odpadów.
Nowy system obejmie wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Chorkówka, w których zamieszkują mieszkańcy i zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r.

Wobec powyższego Rada Gminy Chorkówka podjęła stosowne uchwały:
1. Uchwała Nr XXVI/141/12 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Uchwała Nr XXVIII/157/12 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3. Uchwała Nr XXX/172/13 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
4. Uchwała Nr XXX/173/13 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Uchwała Nr XXX/174/13 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka.

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie Państwu głównych założeń oraz przedstawienie obowiązków nałożonych na gminę oraz jej mieszkańców w świetle nowych przepisów.

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 1. Rozwiązanie dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi znosi obowiązek samodzielnego podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych. Należy pamiętać o wcześniejszym wypowiedzeniu zawartej  umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych, tak aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r.

2. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dnia 30 kwietnia 2013 r. należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Gminy Chorkówka pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należy pamiętać o tym, że w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość ponoszonej opłaty np. gdy zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie dziecka, powrót studentów po zakończeniu roku akademickiego na okres wakacji lub wyjazd na okres roku akademickiego) koniecznym jest złożenie ponownej deklaracji wskazującej zakres zmian. Natomiast w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunkową ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Chorkówka (Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział Chorkówka nr 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050) przelewem lub gotówką w kasie Urzędu raz na kwartał, najpóźniej do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego tj.:
do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane będą jako tzw. „podatek śmieciowy" ,w związku z czym ściągalność tych opłat następować będzie na podstawie przepisów „Ordynacji Podatkowej".


II.  NOWE ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie swojej posesji. Odpady komunalne mogą być zbierane w dwojaki sposób: segregowany lub niesegregowany. O wybranym sposobie zbiórki odpadów oświadczamy w deklaracji, od tego bowiem uzależniona jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Chorkówka uchwaliła wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych, które będą odpowiednio wynosić:
- w przypadku segregowania odpadów: 6,70 zł miesięcznie od osoby,
- w przypadku niesegregowania odpadów: 12 zł miesięcznie od osoby.

1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady komunalne zobowiązani są do ich gromadzenia w workach o odpowiedniej kolorystyce z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
- kolor niebieski – papier i tektura ( gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, składane tektury);
- kolor żółty – odpady z tworzyw sztucznych, czysty styropian, opakowania wielomateriałowe typu kartony (po mleku, sokach i napojach);
- kolor czerwony – odpady z metali (np. puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, opakowania metalowe, zakrętki do słoików i butelek, kapsle, drobny złom);
- kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe;
- kolor czarny – pozostałe odpady zmieszane m.in.: odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramika, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi oraz część odpadów ulegających biodegradacji, tj. odpady kuchenne ( resztki żywności, obierki, odpady po owocach i warzywach).
Powyższe odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości jak dotychczas czyli w ramach tzw. „systemu krawężnikowego” w nielimitowanych ilościach.

2. W ramach zbiórki odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć samodzielnie do wyznaczonych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obowiązuje następująca kolorystyka worków:
- kolor biały z napisem POPIÓŁ – popiół;
- kolor biały z napisem ODPADY BUDOWLANE – odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe;
- kolor czarny – odpady zielone.

W ramach uiszczanej opłaty dla powyższych odpadów zostały wprowadzone następujące limity:
- popiół – 4 worki (poj. 50-60 litrów) na rok od właściciela nieruchomości;
- odpady budowlane – 300 litrów ( w workach o poj. 50 – 60 litrów) na rok od  
            właściciela nieruchomości;
- odpady zielone – 660 litrów ( w workach o poj. 110 -120 litrów) na rok od  
            właściciela nieruchomości.
3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny, właściciel nieruchomości otrzyma 4 kolorowe worki (niebieski, żółty, czerwony, zielony) raz na kwartał na jednego mieszkańca. W pozostałe worki właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie.
4. Prowadzona będzie wyrywkowa kontrola zawartości worków. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych opłata zostanie naliczona w drodze decyzji jak dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany wraz z zaległymi odsetkami.
5. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w workach koloru czarnego.

III. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywać się będzie poprzez ich wystawienie w odpowiednich workach na mostek, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Na workach należy umieścić nalepkę z numerem identyfikacyjnym nadanym przez Urząd Gminy Chorkówka. Worki, które nie będą oznaczone wymaganym numerem nie będą odbierane.
2.Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. szkło i tworzywa sztuczne będzie można również umieszczać w dotychczas funkcjonujących punktach, tj.  pojemnikach  typu „dzwon”, rozmieszczonych na terenie gminy.
3. Gmina raz w roku realizować będzie bezpłatną zbiórkę odpadów problemowych i niebezpiecznych powstających na nieruchomościach tj.: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych opon. Odpady te właściciel nieruchomości dostarcza samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wyznaczonego w każdej miejscowości. O terminach i miejscach zbiórek mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
4. Zaleca się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji (tj. odpady kuchenne i odpady zielone) poprzez ich kompostowanie!!!


 IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Częstotliwość odbioru odpadów będzie następująca:
1. Odpady zbierane w sposób selektywny (odpady surowcowe) i odpady zmieszane:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w miesiącu
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu
2. Odpady zielone - od 1 maja do 31 października - raz w miesiącu;
3. Popiół – dwa razy w roku w miesiącach styczeń i kwiecień;
4.Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory; przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony oraz odpady budowlane – raz w roku.

Odpady, o których mowa w pkt. 2,3,4 należy samodzielnie dostarczać do wyznaczonych na terenie gminy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: tj. placówek handlowych, administracyjnych, szkół, domów ludowych na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Chorkówka (www.chorkowka.pl) w zakładce Gospodarka odpadami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami szczegółowe pytania można kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy Chorkówka pok. 23 lub pod nr tel. 13 43 869 52, a także poprzez forum zamieszczonym na stronie internetowej urzędu  forum1

 


 


DEKLARACJA – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji

 

Pierwszą  wypełnioną deklarację należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Gminy Chorkówka najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
W deklaracji należy wpisać zgodne z prawdą informacje na temat liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (w tym małe dzieci). W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona, albo w razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zwartych w deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
Kolejną deklarację składamy, gdy zmienią się okoliczności, które mają wpływ na wysokość naszej miesięcznej opłaty, np. gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, wyprowadzka, zamieszkanie nowego domownika) lub zmieni się sposób zbierania odpadów. Na zgłoszenie tych zmian mamy 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości w deklaracji sam wylicza opłatę, którą powinien uiszczać. Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Chorkówka lub na konto gminy raz na kwartał, najpóźniej do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.

Druki deklaracji, wraz z instrukcją ich wypełnienia, będą rozdawane przez sołtysów podczas zbierania I raty podatku w poszczególnych miejscowościach, a także będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka oraz  na stronie internetowej urzędu www.chorkowka.pl w zakładce Nowa gospodarka odpadami.

 

 Do pobrania:

- Wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą odbierającą odpady ikona pdf ikona doc

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf ikona doc

- Instrukcja wypełnienia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf

 

Kliknij i czytaj źródło: http://www.chorkowka.pl/index.php/gospodarka-odpadami

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu